4,135
     
5 months 2 weeks
มีเหตุผลอะไรที่ต้องรักคนที่เกลียดเราอะ ก็ไม่ใช่ว่าเกลียดมาแล้วต้องเกลียดกลับหรอก แต่ก็ไม่รู้ว่า จะเมตตากรุณาไปเพื่ออะไรไง นึกออกป้ะ