14,563
     
4 months 1 week
ไม่ว่าเรื่องราวของแต่ละคนในภาพนี้ จะเกิดอะไรขึ้น แต่ขอให้ทุกคนทุกชีวิตดำเนินต่อไปอย่างมีความสุข move on .... t.co/F8CcCCbwi9