2,526
     
1 week 6 days
ออกซิโทซินมีชื่อเล่นว่า cuddle hormone ถูกกระตุ้นจากการกระหนุงกระหนิง กอดหรือสัมผัส และมีวิจัยว่าคู่รักที่ฟังเพลง… t.co/J2QU7Xu5db