2,535
     
4 months 2 weeks
ออกซิโทซินมีชื่อเล่นว่า cuddle hormone ถูกกระตุ้นจากการกระหนุงกระหนิง กอดหรือสัมผัส และมีวิจัยว่าคู่รักที่ฟังเพลง… t.co/J2QU7Xu5db