1,131
     
1 week 5 days
เราอาจหมด passion กับคนอื่นได้ แต่ต้องไม่หมด passion กับตัวเอง จงตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง และเดินไปในทิศทางที่ถูก… t.co/5wwqHogcvL