6,108
     
1 week 3 days
กำลังใช้ชีวิตให้มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่ามกลางความผิดหวังจากอดีตที่คอยสะกิดให้หันกลับไปหาอยู่ตลอดเวลา