939
     
4 months 2 weeks
สำรวจ "คามิคัทสึ (Kamikatsu)" เมืองเล็กๆ ในญี่ปุ่นที่มีเป้าหมายยิ่งใหญ่ อย่างการประกาศว่า จะไม่เหลืออะไรทิ้งเป็นขยะ… t.co/UOzkb571U0