1,699
     
4 months 2 weeks
เป็นคนที่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะคุยกับใครก็จะจริงจังตลอด แต่หลังๆ เริ่มเจอคนที่ไม่ค่อยจะชัดเจน คนที่ไม่รู้ว่าตกลงจะเอา… t.co/5AA822So3q