1,695
     
1 week 6 days
เป็นคนที่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะคุยกับใครก็จะจริงจังตลอด แต่หลังๆ เริ่มเจอคนที่ไม่ค่อยจะชัดเจน คนที่ไม่รู้ว่าตกลงจะเอา… t.co/5AA822So3q