7,986
     
4 months 2 weeks
สร้างอุโมงค์แก้ปัญหารถติด แต่รถติดเพราะพิธีเปิดอุโมงค์ รักประเทศไทยค่ะ เมืองแห่งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แห่งโลกใบนี้ t.co/T01ovBhYuk