9,805
     
2 weeks 1 day
บอกใครต่อใครว่ามีเพื่อนน้อยๆแต่มีคุณภาพ ดีกว่ามีเพื่อนเยอะๆแต่ไร้คุณภาพ จนกระทั่งพบความจริงที่ว่า เพื่อนน้อยๆที่มีอยู่ ก็ใช่ว่าจะมีคุณภาพ