9,806
     
9 months 2 weeks
บอกใครต่อใครว่ามีเพื่อนน้อยๆแต่มีคุณภาพ ดีกว่ามีเพื่อนเยอะๆแต่ไร้คุณภาพ จนกระทั่งพบความจริงที่ว่า เพื่อนน้อยๆที่มีอยู่ ก็ใช่ว่าจะมีคุณภาพ