8,448
     
4 months 2 weeks
เมื่อเราไม่มีเงิน อยู่ๆ เราก็จะสามารถจดจำคนที่ยืมเงินเราไปได้ทุกคน ไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยหรือจะยืมไปนานแค่ไหนแล้วก็ตาม