8,443
     
2 weeks 1 day
เมื่อเราไม่มีเงิน อยู่ๆ เราก็จะสามารถจดจำคนที่ยืมเงินเราไปได้ทุกคน ไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยหรือจะยืมไปนานแค่ไหนแล้วก็ตาม