8,535
     
2 weeks 6 days
การร้องไห้กับตัวเองในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราบอกเลยว่า ร้องไปเลย ร้องเยอะๆ มันไม่มีอะไรแย่ไปมากกว่านี้แล้ว ร้องแล้… t.co/UEtibKbZfw