5,222
     
2 weeks 4 days
ไปขุดมาจาก ep.6 คริสก็พูดชัดนะว่า ต้องการให้พีทเป็นที่หนึ่ง เป็นหลานชายคนโตของบ้านนี้ นอกจากจะขัดขวางนิภาจากประเส… t.co/6tjzEixoff