8,799
     
3 weeks 1 day
ทวีตเตอร์สำหรับเรา คือ อะไรก็ไม่รู้ ที่สามารถพูดคุยกับใครก็ไม่รู้ได้อย่างสนิทสนม และที่ชอบมากคือ ในทุกๆวัน เราสามาร… t.co/0iaEeExYKd