54,623
     
5 months 3 days
รู้ว่าเป็นคนไม่ง้อคน ก็ควรหัดง้อบ้างถ้าไม่อยากเสียคนดีๆไปจากชีวิต นี่ก็ไม่ง้อคน คิดว่าเออไงกูก็อยู่ได้ แต่พอมาเหลือ… t.co/N1z2pfBTMU