5,716
     
1 month 3 days
พอทั้ง KBank ทั้ง SCB กดเงินไม่ใช้บัตรได้แล้ว นี่ก็ว่าจะไปยกเลิกบัตร ATM จะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมปีละ 200 แต่ต้… t.co/ni7wObqYQv