5,062
     
3 months 4 days
ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ อภิสิทธิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี3ท่านนี้ ต่างก็ใช้โซเชียลหวังเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับประชาชน แต่3ท่าน… t.co/FwjcRBxPfG