875
     
1 month 4 weeks
ล้างหน้า อาบนน้ำนอนก่อนทุกคน พน มีภาระกิจ บินLA ลงเครื่องทวนท่าเต้นกะเเดนเซ้อที่นั่น ตอนคืนถ่ายเอมวี เพลง3 เพลงแรก… t.co/PvJnobhMxy