2,418
     
1 week 1 day
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เหมือนล้มเหลวในการใช้ชีวิต เราเรียนอะไรมาเยอะ อ่านหนังสือเยอ… t.co/AwMeFQOIeK