1,238
     
2 months 16 hours
"ความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุด เพราะมันมาเขย่า มาเตือน มาเฆี่ยน มาตี มาขบ มากัด ให้ระวัง อย่าไปมัวโง่" - พุทธทาสภิกขุ