1,183
     
1 week 4 days
"ความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุด เพราะมันมาเขย่า มาเตือน มาเฆี่ยน มาตี มาขบ มากัด ให้ระวัง อย่าไปมัวโง่" - พุทธทาสภิกขุ