11,654
     
4 months 1 week
ช่วงหนึ่งของชีวิตเคยคิดว่ามาสคอต Mamy Poko คือร่างเด็กของมาสคอตยาง Michelin ช่วงเดียวกับช่วงชีวิตที่คิดว่าจิ้งจกเป็… t.co/8uniLAeoMo