11,654
     
7 months 2 weeks
ช่วงหนึ่งของชีวิตเคยคิดว่ามาสคอต Mamy Poko คือร่างเด็กของมาสคอตยาง Michelin ช่วงเดียวกับช่วงชีวิตที่คิดว่าจิ้งจกเป็… t.co/8uniLAeoMo