6,533
     
7 months 1 week
กฎของการมีความสุข.. ╔➊╦➤ ไม่เกลียดหรือโกรธใคร ╠➋╬➤ ไม่กังวลเกินไป ╠➌╬➤ ใช้ชีวิตพอเพียง ╠➍╬➤ รู้จักการให้ ╠➎╬➤ ไม่คาดหวังอะไรมากเกินไป