6,533
     
2 months 4 days
กฎของการมีความสุข.. ╔➊╦➤ ไม่เกลียดหรือโกรธใคร ╠➋╬➤ ไม่กังวลเกินไป ╠➌╬➤ ใช้ชีวิตพอเพียง ╠➍╬➤ รู้จักการให้ ╠➎╬➤ ไม่คาดหวังอะไรมากเกินไป