6,527
     
1 week 4 days
กฎของการมีความสุข.. ╔➊╦➤ ไม่เกลียดหรือโกรธใคร ╠➋╬➤ ไม่กังวลเกินไป ╠➌╬➤ ใช้ชีวิตพอเพียง ╠➍╬➤ รู้จักการให้ ╠➎╬➤ ไม่คาดหวังอะไรมากเกินไป