44,715
     
1 week 5 days
นึกถึงกระทู้ที่ไปกินโจ๊ก บอกแม่ค้าไม่ใส่ผัก แต่แม่ค้าใส่เห็ดมาด้วย คนซื้อก็ไปโวยวายบอกว่าไม่ต้องใส่ผักแล้วใส่เห็ดมา… t.co/Zvcn097r46