6,533
     
5 months 2 weeks
ถ้ารู้ว่าความสุข ความสบายใจอยู่ตรงไหน ให้เอาตัวเองอยู่ที่ตรงนั้น อย่าพาตัวเองเดินไปเจอ ความ ไม่สบายใจ ความทุกข์… t.co/s96lNecFXa