5,264
     
1 month 1 week
ถ้าเราอ้วนขึ้นจนกางเกงคับ ให้ซื้อกางเกงตัวใหม่ ไม่ใช่ออกกำลังกาย ถ้าต้องผอมเพื่อใส่กางเกงกี่ชาติจะได้ใส่เอ่ย