5,264
     
6 months 2 weeks
ถ้าเราอ้วนขึ้นจนกางเกงคับ ให้ซื้อกางเกงตัวใหม่ ไม่ใช่ออกกำลังกาย ถ้าต้องผอมเพื่อใส่กางเกงกี่ชาติจะได้ใส่เอ่ย