2,695
     
4 days 18 hours
ถ้าลงท้ายประโยคด้วยคำว่า ไอบ้าเอ๊ย ตาบ้า ไอ้คนบ้า ต้าวบ้า ต้าวบ้าเอ๊ย ทุกอย่างจะซอฟต์ขึ้น เช่น เรื่องของกู เสือกเหี้ยไร อีตาบ้าเอ๊ย