2,309
     
1 week 15 hours
เราไม่สามารถเป็นความตื่นเต้นเร้าใจให้เธอได้ แต่เราสามารถเป็นความสบายใจให้เธอได้ มันก็อยู่ที่ว่าเธอจะเลือกแบบไหน