2,308
     
8 months 2 weeks
เราไม่สามารถเป็นความตื่นเต้นเร้าใจให้เธอได้ แต่เราสามารถเป็นความสบายใจให้เธอได้ มันก็อยู่ที่ว่าเธอจะเลือกแบบไหน