2,308
     
5 months 1 week
เราไม่สามารถเป็นความตื่นเต้นเร้าใจให้เธอได้ แต่เราสามารถเป็นความสบายใจให้เธอได้ มันก็อยู่ที่ว่าเธอจะเลือกแบบไหน