22,750
     
4 months 1 week
จงใช้ภาษาที่เรารู้ เป็นเครื่องมือในการเปิดโลก และสื่อสารกับคนอื่นให้ดีขึ้น อย่าใช้มันเป็น อาวุธ ทำลายหรือดูถูกคนอื่… t.co/xCD67q1i9O