22,750
     
6 months 2 weeks
จงใช้ภาษาที่เรารู้ เป็นเครื่องมือในการเปิดโลก และสื่อสารกับคนอื่นให้ดีขึ้น อย่าใช้มันเป็น อาวุธ ทำลายหรือดูถูกคนอื่… t.co/xCD67q1i9O