21,431
     
1 week 2 days
แอบสังเกตว่าคู่รักชายกับชายประเทศอื่น ไม่จะเป็น Top หรือ Bottom ก็จะเรียกคู่รักของตนเองว่า Husband เขาไม่มาจำกัดควา… t.co/xA3Eo0ZHte