3,405
     
8 months 3 weeks
เมื่อไหร่การทวงเงินจากคนที่ยืมเราไป แปลว่า เรางก จะหมดไป งกอะไร อะไรคืองก คนงกคือใคร ถามใจคนที่ยืมแล้วไม่คืนดู