3,401
     
1 week 3 days
เมื่อไหร่การทวงเงินจากคนที่ยืมเราไป แปลว่า เรางก จะหมดไป งกอะไร อะไรคืองก คนงกคือใคร ถามใจคนที่ยืมแล้วไม่คืนดู