733
     
7 months 1 week
กลุ่มนักวิชาการ ยื่นข้อเรียกร้องสื่อปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพ ทำงานภายใต้กรอบจริยธรรม และใช้ความระมัดระวังในการเสนอ… t.co/ars9pY8dXx