19,401
     
1 week 6 days
ถ้ามีแฟนแล้ว อะไรที่มองข้ามได้มองข้ามไปเลยนะคะ เราไม่อยากจะเอาทุกอย่างที่เจอมาทะเลาะ หรือเอาเรื่องอดีตมาทำให้ปัจจุ… t.co/9Y0mlC1BAU