4,520
     
7 months 1 week
ลำดับการออกของเด็กๆ ท่านรองผู้ว่าฯ และผบ.ซีล ท่านเคยแถลงไว้ชัดเจนว่า "ใครพร้อมก่อนก็ออกก่อน" ความพร้อมนี่หมายถึงทั้… t.co/w3ZxcNVttP