2,645
     
7 months 2 weeks
“หน่วยซีลทุกคนถูกฝึกให้เผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการสูญเสียตลอดเวลา และจะไม่ยอมให้การสูญเสียครั้งนี้สูญเปล่า” ผบ… t.co/icGilPXfYe