18,032
     
7 months 1 week
เด็กสมัยนี้นี่เข้าโรงเรียนทีต้องตอกบัตร แล้วจะมี SMS ไปรายงานพ่อแม่ว่าถึงโรงเรียนแล้วนะ ไม่ส่งการบ้านพ่อแม่ก็รู้ ทำ… t.co/mYLEW7QAsZ