5,349
     
1 week 1 day
ลึกๆก็ยังมีเรื่องไม่สบายใจที่ยังจัดการตัวเองไม่ได้ ไม่ชอบสภาวะแบบนี้ รู้สึกรบกวนจิตใจ คนเราควรสบายใจในทุกๆความสัมพันธ์กับคนรอบตัว