8,855
     
4 months 4 days
ในโลกนี้มีคนสองแบบ คนแบบแรกรักง่าย เลิกรักง่ายกว่า คนแบบที่สองรักยาก เลิกรักยากยิ่งกว่า คนที่เสียใจจากความสัมพัน… t.co/lodcySQGw8