8,687
     
5 days 12 hours
ในโลกนี้มีคนสองแบบ คนแบบแรกรักง่าย เลิกรักง่ายกว่า คนแบบที่สองรักยาก เลิกรักยากยิ่งกว่า คนที่เสียใจจากความสัมพัน… t.co/lodcySQGw8