8,855
     
2 months 5 days
ในโลกนี้มีคนสองแบบ คนแบบแรกรักง่าย เลิกรักง่ายกว่า คนแบบที่สองรักยาก เลิกรักยากยิ่งกว่า คนที่เสียใจจากความสัมพัน… t.co/lodcySQGw8