912
     
1 week 1 day
#อยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ การอยู่ด้วยกันก่อนแต่งมีมากกว่า sex หรือนอนกรน เป็นการเรียนรู้จริงจัง ตั้งแต่ความสะ… t.co/wFgGBcEVUS