9,613
     
4 months 4 days
กฎข้อแรกของความสัมพันธ์ คือ การที่เราจะมีความสัมพันธ์กับใครไม่ว่าในสถานะใด สิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรก คือ การเปิดหัว… t.co/zFsPr6Zmrb