1,887
     
4 months 5 days
ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่กับแนวคิดที่ว่า "เลือกเอาระหว่างเป็นคนรวยที่ดูจนแต่ไม่มีหนี้ กับ เป็นคนที่ดูรวยแต่เปลือกแต่เสือ… t.co/yXX2XMRmzg