6,389
     
1 week 4 days
จุดประสงค์ของการนั่งแท็กซี่ก็คือการอยากเป็นส่วนตัว รวดเร็ว และได้พักผ่อนปะวะ ไม่ใช่ต้องมาคอยควบคุมตลอดว่าจะต้องไปทา… t.co/z15nDsJon1